Легенда пра Нёман — Кароткі змест / Краткие содержания

   Шмат прыгожых легенд захавалася пра наш Нёман. Давайце прыгадаем адну з іх. Даўным-даўно, тысячы гадоў назад, з-пад вялізнага каменя, дзе б’е крыніца, нарадзіўся славуты асілак. Яго назвалі Нёманам. Жыў ён сярод лясоў дрымучых, лугоў шырокіх. Быў ён прыгожы, працавіты. Прыродзе, людзям, усяму жывому дабром плаціў. Па суседстве жыла рэчка Лоша. Была яна гультаяватая, ляжала ў цяньку ды сабою любавалася. Нікому ад яе не было ні радасці, ні карысці. Лоша часта заглядала да свайго суседа, дзівілася з яго стараннасці ды працавітасці. За маўклівасць называла яго Неманцом.
   Цяпер ніхто і не ведае, не помніць, за што Нёману прыглянулася рэчка Лоша. Памятаюць толькі пра іх шыкоўнае вяселле. Гуляла на ім уся вялікая радня і жаніха, і нявесты. Каго там толькі не было! Гулялі, балявалі, маладым шчасця ды добрай долі жадалі. Скончылася вяселле, пачаліся будні. Трэба было жыць і працаваць.
   Зноў Нёман-працаўнік не ведаў ні дня, ні ночы. Паіў, карміў, дапамагаў усім, хто да яго гарнуўся: і чалавеку, і зверу, і птушцы, і рыбе, і жыўнасці ўсякай. Цешыў сваім водным люстэркам прыбярэжныя лясы, палеткі, лугі, на сваіх магутных руках насіў лодкі, плыты, чоўны. Не адзін раз запрашаў на шырокі прастор і сваю красуню ненаглядную. Толькі тая заставалася абыякавая, раўнадушная да ўсяго. Па-ранейшаму не хацела падзяляць працу, нягоды і радасці свайго волата Нёмана.

   Не па душы стала такое жыццё Нёману. Аднойчы цёмнай ноччу кінуўся ён наўцёкі ад гультаяватай Лошы. Дзе поплавам бег, дзе азярцом, дзе ў чарот хаваўся. I толькі потым у адкрытую асілак пайшоў да мора.
   Прачнулася Лоша, а каханага няма. Толькі тады яна зразумела, як важна даражыць каханнем, даверам, працаю, як важна, каб цябе кахалі. Пачала даганяць любімага ўцекача, бегла па далінах ды па нізінах. Але сіл не хапала. Гукала, плакала, клікала на дапамогу, але ніхто не хацеў дапамагаць лянівіцы. Толькі праз некалькі кіламетраў пабачыла яна каханага. Хвалямі горкіх слёз кінулася Лоша ў абдымкі да свайго вернага асілка. Адчула, што жыць па-ранейшаму, ленавацца – значыць адной застацца, назаўсёды знікнуць, высахнуць. Пачала дапамагаць Нёману. З часам і людзі не абміналі яе, будаваліся на берагах Лошы. Пасля гэтага зажылі ў згодзе Нёман ды Лоша.
   А Нёман-працаўнік і сёння ніколі не забывае родныя мясціны. Кожную вясну, кожную восень дажджлівую вяртаецца да маці сваёй – крынічкі, якая цячэ з-пад вялізнага каменя. Вяртаецца сюды, каб сустрэцца са сваёй Лошай, са сваёй маладосцю, каханнем.
   Гэтая прыгожая легенда жыве і па сённяшні дзень.
   А пра Нёман мы гаворым як пра славутую раку, як пра ўвасабленне лёсу беларускага народа, як пра помнік, раку-сведку. Невыпадкова Нёман справядліва суадносіцца з нашым нацыянальным гонарам, нашай гісторыяй, Бацькаўшчынай. Нёман для беларуса складае такі ж гонар, як і Волга для рускіх, Днепр для ўкраінцаў, Вісла для палякаў. Беларусы ўславілі магутны Нёман у песнях, паданнях, казках. У гонар Нёмана гучаць прыгожыя легенды, у якіх рака выступае заступніцай беларусаў, іх надзеяй і будучыняй. Бацька Нёман – так называюць у народзе слаўную раку.
(464 словы)

Паводле А. Махнача.

karotkizmest.by

белорусская легенда «неман и лоша» — Энциклопедия современных знаний

Цели:формировать представления об исторической легенде; развивать интерес к истории родной страны; развивать речь, память, творческие способности; развивать умение чтения «про себя»; воспитывать чувство патриотизма.

Организационный момент

Проверка домашнего задания

Пересказ учащимися исторической легенды «Бездонное богатство»

Вступительное слово учителя

Учитель напоминает ребятам произведение Владимира Короткевича «Мая Беларусь», которое изучалось в 3 классе в курсе «Літаратурнага чытання». Автор там приводит варианты легенд относительно происхождения названия Беларуси. Первый связан с тем, что люди в этой местности носили белые одежды, у них были белые волосы и светлый цвет лица. Вторая легенда связана с тем, что, когда на наши древнеславянские земли пришли татаро-монголы и стали их захватывать, покорять, то место, которому удалось остановить нашествие врагов, стало называться «белым», «чистым» от татарского ига. Так и появилось название Белая Русь, которое затем стало называться Беларусью.

¾ А какая она теперь, наша земля?

¾ Расскажите, чем мы, белорусы, можем гордиться?

4. Чтение исторического сказания «Неман и Лоша».

Чтение легенды учащимися «про себя», а затем вслух

Беседа о первичном восприятии:

¾ Что необычное в легенде?

¾ Что взволновало ваше воображение?

5. Анализ текста и выборочное чтение

¾ Прочитайте, откуда брали начало наши две белорусские реки — Неман и Лоша.

¾ Обратите внимание, с чем сравнивается вода в родничке (со льдом и девичьей слезой).

¾ Прочитайте, каким описан Неман, а какой Лоша.

¾ Как каждая из рек пробивалась к морю? Найдите в тексте.

¾ Найдите слова, которые характеризуют Неман (сильный, работящий, честный, могучий, широкий) и Лошу (тихая, ленивая, хитроватая).

¾ Какой художественный приём использован в тексте, чтобы герои представились нам как живые? (приём «одушевления природы»)

¾ Устно нарисуйте картины каждой из рек, используя описание в тексте.

Важно, чтобы ребята увидели ту любовь и сердечность, с которой неизвестный автор (народ) рассказывает об одном из уголков нашей Родины.

¾ Почему в тексте легенды использованы слова с уменьшительно-ласкательным значением (какие это слова)?» (Родничок, ручеёк.) Эти слова и подчёркивают нежные и трепетные чувства нашего народа к своей земле.

Работа с картой РБ

¾ Покажите, как река Неман «изо всех сил пробивалась к морю», прошла через территорию соседней республики — Литвы и вышла к Балтийскому морю.

¾ Какие ещё исторические легенды вы знаете?

¾ Знаете ли вы легенду о происхождении своего родного города?

Подведение итогов урока

7. Домашнее задание: с. 7-8, выразительное чтение

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Тема: Латышская легенда «Откуда взялась Даугава»

Цели:формировать представления о жанре легенды; развивать логическое, критическое мышления, творческие способности, речь учащихся; развивать умение пересказывать текст; воспитывать уважение к другим народам.

Организационный момент

Проверка домашнего задания

Заслушивается выразительное чтение легенды «Неман и Лоша».

Сообщение темы и целей урока

Учитель предлагает прослушать ещё одну историческую легенду также о возникновении реки, только в другой стране — Латвии — соседке Беларуси. А называется эта легенда «Откуда взялась Даугава».

Чтение и анализ латышской легенды «Откуда взялась Даугава»

Выразительное чтение легенды учителем.

Перечитывание легенды детьми.

Ответы на вопросы учебника (с. 10-11, №1-6)

Анализ легенды

¾ Почему же зверям и птицам удалась такая сложная работа? (Их соединило трудолюбие, единство в работе.)

Работа над смыслом крылатых слов: «И работали не за страх, а за совесть».

¾ Чем данная легенда похожа на сказку? (Сказочное начало — зачин, сказочные герои, разговор зверей и птиц переданы через человеческую речь.)

Подготовка к подробному пересказу легенды.

Учащиеся молча перечитывают легенду, а учитель записывает на доске героев, чтобы четвероклассники не упустили последовательность в изложении: Иволга, Заяц, Лиса, Крот, Барсук, Медведь, Волк, Гусь и Утка, другие птицы, Иволга.

Подведение итогов урока

7. Домашнее задание: с. 8-10, ответы на вопросы

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Тема: Норвежская легенда «Вороны Ут-Рёста»

Цели:формировать первичные представления о легендарном сказании; отрабтывать навык выборочного чтения; формировать навык словесного рисования, развивать образное мышление, речь; развивать умение составлять характеристики героя; воспитывать смелость, выносливость.

Организационный момент

ЛЕГЕНДЫ I ПАДАННI ЗЯМЛI БЕЛАРУСКАЙ: ПРА НЕМАН I ЛАШУ


Похожие статьи.

cntruo.ru

Неман – река раздора. Часть I

Во время Второй мировой войны на территории Западной Белоруссии в остром противостоянии сошлись две антифашистские силы — польская Армия Крайова и отряды советских партизан. Первая стремилась сохранить западнобелорусские земли в составе Польши, вторые — выполняли решение Москвы о борьбе с оккупантами на территории СССР. Разгоревшаяся межпартизанская война втянула в свою орбиту множество людей и привела к немалым жертвам.

«Концепция двух врагов»

Западная Белоруссия вошла в состав Советского Союза осенью 1939 года — в это время на её землях возникли первые польские подпольные группы. Большинство из них подчинялось приказам общепольской националистической военной организации «Служба победе Польши» (позднее — «Союз вооружённой борьбы» (СВБ)), связанной с эмигрантским правительством. Основу подпольных групп составляли солдаты и офицеры Войска Польского, избежавшие плена, а также бывшие полицейские, осадники (польские военные колонисты), лесники, помещики и чиновники довоенной администрации. Целью СВБ было восстановление Польши в довоенных границах — то есть борьба одновременно и против Третьего рейха, и СССР. Однако выступлению против Москвы мешал её нейтралитет с Лондоном, являвшимся покровителем эмигрантского правительства, а восстание против немецких оккупантов, по мнению польских стратегов, было обречено на провал. Поэтому до тех пор, пока Великобритания не ослабит Гитлера, члены подполья должны были ограничиваться пропагандой, сбором оружия и разведданных (от боевых акций предполагалось воздерживаться). В своих расчётах руководство СВБ исходило из того, что война завершится внутренним разложением Германии и крахом фронта, поэтому планировалось, что подпольная армия поднимет восстание в момент отхода вермахта с территории довоенной Польши.

После нападения Германии на СССР и возобновления дипломатических отношений польского эмигрантского правительства с Москвой ситуация для СВБ почти не изменилась — вопрос территориальной принадлежности «Кресов всходних» (восточных окраин) Речи Посполитой решён не был. Хотя Третий рейх и был объявлен врагом №1, Красная армия рассматривалась польским подпольем лишь в качестве союзника союзников — отказа от концепции «двух врагов» не произошло. В случае вступления советских войск на довоенную польскую территорию без согласования с эмигрантским правительством членам подполья предписывалось оказывать им вооружённое сопротивление. Сотрудничество польских подпольщиков с советскими партизанами было запрещено, проводить акции против немцев разрешалось лишь диверсантам, заброшенным на оккупированную территорию из Англии. К началу Великой Отечественной войны структура подполья на территории БССР, несмотря на репрессии, проведённые НКВД в отношении местных поляков, в целом была сформирована. Западнобелорусские земли входили в обшар №2, состоявший из четырёх округ (территории довоенных Белостокского, Виленского, Новогрудского и Полесского воеводств). К моменту вооружённого выступления каждая округа должна была выставить одну пехотную дивизию и одну кавалерийскую бригаду в нумерации довоенной польской армии. Вся территория обшара была покрыта конспиративной сетью, в каждой деревне с польским населением предполагалось подготовить от отделения до роты бойцов.

Поражение Красной армии летом 1941 года и приход немцев были с одобрением встречены значительной частью жителей Западной Белоруссии (как поляков, так и белорусов), за два года разочаровавшимися в советской власти. В начале оккупации в органы новой администрации по распоряжению штаба СВБ поступили тысячи жителей Западной Белоруссии — поляки стремились восстановить своё влияние в регионе и подготовить силы к восстанию. Вместе с тем они получили возможность свести счёты со сторонниками советской власти.

«Красные» и «белые»

Летом 1942 года СВБ, переименованный в Армию Крайову (Армию Отечества), приступил к формированию партизанских групп, которые пока не предпринимали активных действий. В это время основными задачами партизан Армии Крайовой (АК) было вооружение, организация и выжидание. Интересно, что местные жители называли их «белыми», помня события Гражданской и Советско-польской войн, в противовес партизанам — «красным». Немногочисленное на то время советское партизанское движение активных действий в Западной Белоруссии ещё не вело. Выживая в лесах лишь за счёт самообеспечения, «красные» нередко занимались принудительным изъятием продовольствия у крестьян, тем самым настраивая их против советской власти. Нечастые акции против оккупантов и их пособников вызывали ответные репрессии против местных жителей, вынужденных создавать отряды самообороны. Поскольку бо́льшую часть личного состава этих отрядов составляли поляки, они ориентировались на польское эмигрантское правительство.

В феврале 1943 года Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) под руководством 1-го секретаря ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймона Пономаренко приказал советским подпольным группам, находившимся западнее довоенной советско-польской границы, активизировать боевую деятельность против оккупантов и их пособников. Что же касается польских националистов (именно они составляли основу немецкой вспомогательной полиции), то их предписывалось разоружать и по возможности включать в состав советских партизанских отрядов. Спустя два месяца СССР разорвал отношения с польским эмигрантским правительством — причиной этому послужило желание поляков провести международное расследование в отношении останков польских офицеров, найденных в Катыни. Так появились предпосылки для начала вооружённого конфликта между польским националистическим подпольем и советскими партизанами.

В мае 1943 года в районе Налибоцкой пущи, окрестностях Лиды на Гродненщине, а также озёр Нарочь и Свирь на западе Витебщины (местах компактного проживания поляков и белорусов-католиков) началось активное формирование отрядов аковской самообороны. Поначалу полякам и ещё немногочисленным в этих местах советским партизанам удалось договориться о разграничении сфер влияния, в июне-июле дело дошло даже до совместных акций против немцев и их пособников. Наиболее известная из них — так называемое Ивенецкое восстание, во время которого польский отряд Каспера Милашевского («Левальда») захватил городок Ивенец в Минской области. Чтобы предотвратить вывоз польского населения на работы в Германию и освободить арестованных польских подпольщиков из местной тюрьмы, 19 июня 150 аковцев напали на гарнизон, насчитывавший 100 немецких жандармов, 200 служащих Люфтваффе, размещённых в казармах за городом, и 300 местных полицейских, на 80% являвшихся законспирированными бойцами АК. Уже в начале боя полицейские перешли на сторону нападавших. К тому же внезапная атака застала немцев врасплох — силы жандармерии были отрезаны от радиостанции и блокированы пулемётным огнем в разных частях города. Был взорван мост через реку Ивенчик — это не позволило остальным немцам вмешаться в ход боя. Через пять часов после начала атаки город полностью перешёл в руки АК. Потери легионеров составили 3 человека убитыми и 11 ранеными, немцы же только убитыми потеряли 40 человек. На следующий день поляки покинули Ивенец, в который устремились немцы, находившиеся за рекой. На подступах к городу они были атакованы советскими партизанами из отряда имени Кузнецова бригады имени Чкалова. В бою у деревни Пральники, расположенной на дороге Минск–Ивенец, «красные» прикрыли отход АК из Ивенца, понеся тяжёлые потери. Ответом оккупантов на Ивенецкую акцию стала карательная операция «Герман», приведшая к почти полному уничтожению советских и польских отрядов в Налибоцкой пуще. На Виленщине летом 1943 года было налажено сотрудничество между польским отрядом «Буря» под командованием Антония Бужинского («Кмицица») и партизанской бригадой имени Ворошилова под руководством Фёдора Маркова. В начале июля стороны провели успешные операции против полиции в деревнях Кобыльники и Вайстома, а также разбили подразделение литовских коллаборационистов во время переправы тех через Вилию.

«Помнят польские паны…»

А вот в районе среднего течения Немана (в окрестностях Лиды) советским и польским партизанам не удалось достичь компромисса. В мае 1943 года, с первых дней появления отрядов самообороны под командованием Чеслава Зайончковского («Рагнара») и Яна Борисевича («Крыси»), начались их столкновения с частями «красных» из бригады имени Кирова. Советские партизаны обложили поборами польские деревни и нередко убивали семьи местных жителей, заподозренных в связях с АК или немцами. За первые полгода своего существования отряд «Рагнара», за счёт добровольцев увеличивший свою численность с 30 до 700 человек, провёл более 25 боёв с «красными» и заставил их покинуть правый берег Немана. Жертвами летних столкновений стали десятки человек с обеих сторон, под контролем поляков оказались город Ивье, посёлок Юратишки, а также значительные территории современных Лидского и Щучинского районов. Тактика аковцев сводилась к «защите» польских деревень от советских партизан — в ряде населённых пунктов были размещены взводы и роты, объединённые в Наднеманский батальон АК. Наступательные действия легионеров ограничились серией засад на отдельные группы партизан и рейдами на левый берег Немана. Там в ответ на аналогичные действия «красных» в польских деревнях легионеры развернули террор по отношению к сторонникам советской власти и их родственникам. Конфликт быстро приобрёл характер гражданского противостояния, пленных не брала ни одна, ни другая сторона, а расправы над противником проводились с особой жестокостью. Жертвами этой войны только в 1943 году стали несколько тысяч мирных жителей. Противостояние советским партизанам стало для аковцев Лидчины приоритетной задачей.

В конце осени 1943 года между противниками произошло серьёзное столкновение — по числу участников и жертв его можно считать самым крупным в советско-польском партизанском конфликте. 19 ноября 800 бойцов советского партизанского Белостокского соединения Филиппа Капусты, шедшие из района Гродно в Липчанскую пущу, натолкнулись на взвод АК в деревне Бутилы. После 40-минутной перестрелки поляки ушли в находившуюся в 5 км деревню Мотевичи. Поскольку местоположение деревни позволяло полякам контролировать переправы через Неман, в ней стояли целых три роты АК. После часового боя сопротивление легионеров было сломлено, деревня перешла под контроль советских партизан, на лодках и вброд начавших переправу. Одновременно началась расправа над сторонниками АК из числа местных жителей. Бегство поляков из Мотевичей успокоило «красных», посчитавших их разгром завершённым. Это дало возможность незаметно подойти к деревне всему батальону «Рагнара», не успевшему принять участие в предыдущем столкновении. Перейдя с марша в бой, аковцы атаковали разрозненные группы советских партизан. По польским данным, в результате начавшейся паники соединение Капусты потеряло до 200 человек убитыми и утонувшими. Свои потери Наднеманский батальон оценил в 2 убитых, 1 пленного и нескольких раненых. В советских источниках, напротив, сообщается о 51 убитом и 6 пленных аковцах, а потери партизан оцениваются четырьмя павшими. Так или иначе, сражение окончилось сохранением статус-кво — советские партизаны ушли на левый берег Немана, поляки продолжили контролировать правый

humaninside.ru

Саги и сказки Пруссии | мой Неман

РАГАЙНА

(сага о происхождении прусского племени склавинов)

В те давние времена, которых никто не помнит, ибо не было у людей еще Памяти, а бродили они по Земле дикими толпами, и лица их были темны, а сердца - во мраке, с Неба упала Звезда.

И родила Звезда великих людей. Рост их был выше сосен, а волосы белее снега, а глаза их светились, как небо в утренние часы. А имя им было - Ульмиганы.

И взошел старший из них на высокую гору, и окинул взором пески у моря, и многие реки полные рыбы, и многие леса полные дичи, и сказал: "Вот страна достойная быть нам Родиной. Здесь мы построим наши замки. Ей отдадим мы свое Великое Знание. Ей посвятим мы свою небесную силу. И зваться она будет отныне - Ульмигания".

И взяли великаны темнолицых в подданные, и научили их строить замки, и выращивать хлеб, и делать одежду, и торговать. И приумножилось богатство той страны, и возросла слава ее, и счастливо жил народ ее.

Прошла тысяча тысяч лет.

Стали великаны брать дочерей темнолицых в жены, и было у них много потомства, и разошлось оно по всей Земле, но дети их уже не были великанами, а только светлые волосы и синие глаза напоминали об их происхождении.

И возгордились люди, и стали смеяться над богами и поносить их, ибо сочли сами себя великанами равными богам. И объявили богам войну, и призвали себе на помощь зловредных духов и великих драконов. И была война. И небо застлал дым, а поля накрыл пепел.

А когда марево от битвы рассеялось, увидели люди, что погибли их драконы, и смрад стоит над всем миром. И поняли люди, что духи - носейлы подчинились богам, ибо холод наступил на земле. Осыпались цветы с деревьев, и замерзла вода в морях.

Горько раскаялись люди и возопили, и припали к стопам богов. Но не вняли им боги и воздали каждому должное. У кого отняли саму жизнь - те умерли в страшных судорогах и болезнях; у кого огонь - они одичали и покрылись шерстью, и бродят в густых лесах, и стали те маркопетами; у кого - силу и стать человеческую - те обмельчали и прячутся под камнями, и зовутся барстуками.

Прошла еще тысяча тысяч лет. Последний из потомков Звезды слег на смертном одре и призвал сыновей, а звали их Тильзе, Вильмант и Ромбин, и послал в разные стороны, в разные земли, посмотреть - нет ли где невест их достойных, из племени белолицего, небесного происхождения?

И вернулись сыновья, и сказали отцу: "Все земли мы обошли, во всех странах были, но нет нам достойных - ни ростом великим, ни происхождением".

Опечалился великан, ибо не осталось у него уже надежды на продолжение рода, и отпустил сыновей. Пошли сыновья и построили неподалеку от замка отца свои замки. Тильзе и Вильмант на левом берегу Немана, а Ромбин - на правом.

Призвал великан дочь свою, и спросил ее: "Согласна ли ты следовать воле моей и оставаться верной ей до конца?" Припала дочь к стопам отца и сказала: " Согласна". Велел великан дочери запереть все ворота в замке, взойти на самую высокую башню и бросить ключ на дорогу. А был тот ключ, хоть не очень велик, но заколдован и отпирался им не только замок великанов, но вся долина Немана.

Многие годы прошли мимо замка, и многие люди. Многие же пытались оторвать ключ от земли, но никто не смог. Решила дочь великана, что нет больше сильных и смелых на Земле, и нечего ей ждать, и надумала схорониться навсегда в заколдованных подземельях под замком.

В последний раз поднялась она на высокую башню полюбоваться течением реки и увидела, что подходит к замку большое войско. И некоторые из войска того берутся за ключ, но поднять его не могут. Вышел тут юноша неприметный и взял ключ, и вставил его в замок. Но не повернулся ключ. И тогда спросила великанша с башни:

"Чей ты, юноша, и как зовут тебя в твоем народе?"

"Склаве - имя мое. А отец мой - король Вайдевут", - ответил юноша.

"Ты поднял заколдованный ключ, - сказала великанша. - Значит силой и смелостью ты достоин. Однако, этого мало, чтобы владеть моим замком. Ты должен узнать имя той, которая в память о небесном происхождении, носит на голове золотые рожки месяца, а на лбу и плечах знаки звезд".

И вспомнил тут юноша древнее пророчество, где говорилось, что вернется его народ в землю предков, и будет на краю той земли стоять замок великий, и на башне замка - последняя из дочерей Звезды. И сказал юноша:

"Рагайна - имя твое".

"Входи! - сказала Рагайна. - Отныне тебе принадлежит все - и я, и замок, и власть над этими землями".

Замок этот стоял чуть восточнее современного Рагнита, а хозяевами его с той поры всегда были князья склавинов. Женщины этого прусского племени, в память о породнении их предка с дочерью Звезды, носили в косах месяцевидные украшения и одежды расшивали звездами.

ЩУКА НА ФЛАГЕ

Витинги Скаловии, как и воины других прусских племен, были отчаянно бесстрашны и в науке войны намного превосходили своих соседей. Те и подступиться не могли к границам Пруссии, наоборот, сами постоянно страдали от набегов прусских дружин. Но однажды с востока пришло большое войско рутенов - русских витязей под началом нескольких князей. Богатая долина Немана была разорена до состояния пустыни. Но замок Рагайны, построенный еще белыми великанами, устоял. Рутены осадили его, но как ни пытались, взять не могли. Но и осаду не снимали. Видно слухи о сказочных сокровищах великанов не давали им уйти. В замке начался голод, но никому и в голову не пришло сдать крепость врагу. И вдруг в замковом колодце чудесным образом появилась рыба. Ее было так много, что защитники замка могли насытиться вволю.

Девять месяцев продолжалась осада. В конце девятого в колодце выловили исполинскую - в человеческий рост щуку. Ее насадили на копье и выставили на вершине самой высокой башни - в насмешку над рутенами, уже ощущавшими сильный недостаток продовольствия. И те сняли осаду, и ушли к себе на восток. С той поры изображение щуки стало гербом склавинов замка Рагайны.

Любопытно, что эту же легенду приводит в своей "Хронике Пруссии" и орденский летописец Петр Дуйсбургский. Правда, в качестве защитников замка у него выступают крестоносцы - рыцари Тевтонского ордена, а нападавшими - склавины.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ ЗАМКА РАГАЙНЫ

Замок великанов оставался неприступным вплоть до 1276 года, когда был разрушен при штурме Орденом. Правда, почти сразу неподалеку от старого замка рыцари построили свой, назвав его Рагнит, возле которого после и вырос одноименный город. Однако долгое время не стихали слухи о несметных богатствах подвалов и подземных переходов древнего замка Рагайны, входы в которые были забыты. Не переводились и охотники, изрывшие замковый холм в поисках сокровищ. Но вот странность - многие из них после этих раскопок сильно болели, а некоторые вскоре за этим умирали. Те же, кому удавалось излечиться от непонятной болезни, никогда уже не помышляли о кладоискательстве.

Но человек устроен так, что чужой опыт его ничему не учит. И вновь кто-то отправлялся с лопатой на холм. Особенно распаляло авантюристов то, что однажды подземный ход был все же найден. Он вел к Неману. Его обнаружили несколько бесшабашных офицеров во время шведской войны. Занимались расчисткой хода около десятка солдат. Когда лопата одного из них провалилась в пустоту, земля оползла, открыв небольшую черную дыру, и оттуда вырвался смрадный воздух, сваливший наземь всех принимавших участие в раскопках. Четверо солдат вскоре умерли. Остальные пришли в себя, но заставить их подойти к провалу, уже нельзя было и под угрозой оружия. Люди далеко обходили эту дыру. Но через две недели один из инициаторов поисков все же забрался в отверстие с фонарем. Ход, как уже было сказано, шел к реке, и не представлял бы из себя ничего примечательного, если б случайно офицер не наткнулся на маленький лаз в боковой стене. Пробравшись туда, он обнаружил огромный зал с колоннами, в котором было много скелетов в богато изукрашенных старинных доспехах. Повсюду валялись мечи и копья. Больше офицер ничего не успел обследовать, потому что у него началось сильное головокружение, и он поспешил выбраться наружу. В ту же ночь вход в подземелья обрушился, а офицер умер.

Но поиски их не прекратились. Находились даже люди, приобретавшие землю с руинами в собственность специально для поисков сокровищ. Таких было двое. Первый, слывший до той поры весельчаком и балагуром, вдруг стал угрюмым и неразговорчивым. Поговаривали: он что-то нашел. Но так ли это, никто не знает. Он заболел и умер в горячке. Другой рассказывал, что обнаружил вход в подземелья, но как только проник туда, перед ним появился суровый старик в белых одеждах с длинными белыми волосами. Призрак настоятельно посоветовал ему прекратить поиски того, что кладоискателю не принадлежит. Перепуганный, владелец развалин и холма выскочил наружу и несколько дней к ним не подходил. Но со временем ему стало казаться, что призрак просто померещился. И, осмелев, он снова отправился вглубь горы. Больше его никто не видел.

ЛЕТАЮЩИЕ МЕРТВЕЦЫ

В Рагните издавна обитали две религиозные общины - католики и лютеране. Этому разделению никто не придавал особенного значения, по крайней мере, при жизни. А вот после смерти их относили на разные погосты. И вот тут выяснялось, что покойников это никак не устраивало. Забавный факт - несмотря на то, что между кладбищами было большое расстояние, территория между ними никогда не застраивалась. Мало того, на ней не росли деревья, не было высоких кустарников и оград, которые мешали бы посещать духам умерших своих друзей с другого кладбища.

Всем известно - Пруссия манит чужеземцев, как медовуха. Они приезжают, строят здесь свои дома, живут в них, и никому до этого нет дела. Пусть живут. Но когда один из них вознамерился построить на южной окраине Рагнита, непосредственно на пути следования духов дом, горожане ему корректно намекнули: мол, напрасно ты, братец, это затеял. Брось, хуже будет. Но, известно, люди, внезапно разбогатевшие, сами с усами. Упрямы и своенравны. Не бросил этот господин строительства. Уже стены вывел, как вдруг случилась ветреная ночь. К утру на месте постройки была только грустная куча кирпича. Интересно, что ограда, которая была всего в три локтя высотой, совсем не пострадала. Духи выше летают.

Ну и что бы вы думали, внял господин голосу разума? Ничуть! Он решил, что нужно строить стены толще. Так и сделал. Заставил каменщиков прибавить толщины на кирпич. Те прибавили. Поставили стены. Положили перекрытия. Начали сооружать крышу. А тут опять поднялся сильный ветер, и разнесли духи дом в груду мусора. Вот только тогда бедняга решил сдвинуть стройку так, чтобы не мешать им.

В том же районе один из местных жителей хотел поставить амбар. Будучи человеком рассудительным, он высчитал план амбара так, чтобы его не могли задеть, спешащие к своим приятелям, души умерших земляков. Но то ли расчеты были не совсем верны, то ли строители что-то напутали, короче говоря, духи снесли у амбара один угол. Тогда хозяин, недолго думая, приказал скосить этот угол так, чтобы духи могли двигаться беспрепятственно. Так и стоит в Рагните этот амбар и сейчас - со скошенным углом.

СТАНА АИСТОВ. Саги и Сказки Пруссии.
ВАДИМ ХРАППА - Калининградский писатель

Две липы

Старая прусская легенда

В полу миле юго-западней Рагнита, возле деревни Яунинен расположена крутая гора, омываемая с трёх сторон речкой Титцельн. На её заросшем густым кустарником берегу можно увидеть две вековые липы. А ведь когда-то они были двумя возлюбленными и об этом здесь следующее рассказывают.

В давние времена стоял на этой горе великолепный замок, жил в нём один могущественный языческий князь, у которого была одна единственная дочь по имени Яунина. Её женихом был один прусский витязь, который поспешил взяться за оружие и сражаться за свою невесту, когда сюда пришли христиане, чтобы огнём и мечём обратить жителей этого края в свою веру. Однако всей его отваги и храбрости было недостаточно, чтобы предотвратить падение замка. Так скрылись обитатели замка в глубоком овраге горы, и витязь объявил, дескать, хочет он принять Христианскую веру, чтобы жизнь своей невесты и её отца спасти.

И направился он к христианам, однако его отсутствие затянулось несколько дольше, чем ожидалось, и тянулось для невесты столь долго, что однажды днём Яунина, всё-таки, своё укрытие покинула, чтобы своего любимого высмотреть, да тут нежданно была застигнута одним из христианских рыцарей. Она устремилась вверх по горе, и её преследователь уже почти настиг девушку, и да тут богиня Счастья Лайма превратила её, в Липу, так что дерзкие руки наглеца прикоснулись только к безжизненному стволу дерева. А в это время вернулся назад жених, но спасать её было уже поздно, и тогда он ринулся мстить.

Один он сильно уступал ударам искусного неуязвимого противника, и тогда Лайма ещё раз вернулась из облаков и превратила его тоже в Липу.

Теперь их любовь была спасена и посей день, стоят эти две липы рядом.

Grässe 1871, № 711, S. 645. Sagen aus Ostpreußen, Hamburg, 1994, s.183. Die beiden Linden zu Jauninen.
Перевод Лерман Г.М.

Мною было проведены изыскания по поводу этой легенды и вот что удалось установить.

Cправка Калининградского обл. Архива
(получена благодаря помощи Бахтина А. П.)

Деревня Яунинен /Jauninen или Йонинен /Jonienen 16.07.1938 года была переименована в Тильзенау /Tilsenau. В послевоенное время называлась пос. Отважное Неманского района Ракитинского сельсовета, в 1976 г. он присоединён к населённому пункту Гудково.

Река Титцельн /Titzeln, о которой идёт речь в легенде, это – Тильзе /Tilse. Сегодня это, пересекающая Неманский район, река Тыльжа.

И, наконец, здесь неподалёку в 4,75 км на юго-запад от Рагнитского Замка находится гора Тильсцеле /Tilscele Berg высота её с обрывом в сторону реки 26,9 м, абсолютная высота 29,9 м.

Кроме этого в июне 2002 года я выезжал в Неманский район с целью обнаружения искомых лип. В существование, коих вообще верилось, конечно, слабо.

Двигаясь пешком по Жилинской дороге в южном от Немана направлении, найти мост через Тыльжу не составило особого труда, речка, правда, оказалась несколько меньше, чем я ожидал. Здесь один из местных жителей указал мне, где находится Отважное, я был рад тому, что оно после многочисленных укрупнений и присоединений как населённый пункт ещё существует. Слева вверх по течению реки туда идёт дорога, однако я отправился по противоположному берегу напрямик, вдоль поля.

Придя в Отважное, я был рад обнаружить сохранившиеся в посёлке два-три дома и многочисленные липы естественным образом росли у стоявших тут когда-то домов и хозяйственных построек. Однако чутьё подсказывало, что всё это были не те липы, что я искал, вероятно, их уже и нет, а может их, и вовсе не было, ведь сказкам верить нельзя. И тут, наконец, местные собаки так разлаялись на меня, что из одного из домиков вышла полюбопытствовать на меня местная бабушка, и я сразу же накинулся на неё с вопросом: – «где у вас тут две липы»? И она меня сразу же поняла и повела показывать. По дороге она только сказала, что одна липа в том году грозой сломана.

И вот возвышаясь над зарослями, стоят влюблённые липы. Они росли близко одно от другого и касались друг друга своими ветвями. После сильной грозы бушевавшей тут как-то одна из «влюблённых» лип не выдержала и сломалась, хотя живучее дерево ещё зелено. Осталось возвышаться лишь одно из них, неизвестно только жених это или невеста.

Думается, что место, где стояли липы, когда-то было маленькой деревенской площадью Яунинена (Тильзенау) и жители её за этими липами ухаживали и может даже новые «влюблённые» деревья подсаживали, когда старые умирали. И эта была хорошая народная традиция. Так я подумал от того, что деревья эти в Отважном хоть и старые и высокие, но 700 лет им всё таки никак не дать. С этими чудесными липами, наверное, было связано, ещё много хороших традиций. Все влюблённые старались приходить к липам и женихи с невестами в день свадьбы со всей округи наверняка приезжали к ним, а жители деревни любили летом просто посидеть в тени под липами – отдохнуть от забот и поговорить о хлебе насущном.

Да и в наши дни можно, было бы придерживаться таких же добрых традиций – «влюблённые» липы сохранить и свои молодые высадить.

— Лерман Григорий

www.moyneman.ru

Неман от замка Рагнит до моста Королевы Луизы: varandej — LiveJournal

Всё рано или поздно заканчивается, и моя восточно-прусская серия - не исключение. Начали мы её литовским транзитом, закончим - литовской границей, коей на севере Калининградской области является Неман. На этой реке стоит Советск (Тильзит), которому были посвящены прошлые две части (центр и фабричные предместья). Ну а далее - о тильзитском городе-спутнике Неман (12 тыс. жителей) с едва ли не самым большим в области замком Рагнит, и немного о Советске - ещё одна фабричная окраина и изображённый на вводном кадре мост Королевы Луизы.

Здесь же - довольно безрадостный эпилог всего рассказа о Восточной Пруссии.

Прошлую часть мы закончили видом на мост с запада, теперь же будем подходить к нему с востока. В 12 километрах от Советска стоит городок Неман (12 тысяч жителей), фактически его дальний район, куда автобус с кондуктором ходит каждые полчаса - от автовокзала по бывшей Дойчштрассе, что некогда связывала замки Шплиттер, Тильзит и Рагнит.
12 километров тут на самом деле не от города до города, а от автовокзала до автовокзала - между окраинами же только лесок проехать. Роль автовокзала выполняет площадь с восточного (т.е. противоположного Советску) края исторического центра, на которой запомнился вот такой павильон - раньше, наверное, была аптека:

2.

Башня Рагнитского замка хорошо видна уже отсюда, назад по ходу нашего движения... и хотя мне все говорили, что кроме замка в Немане смотреть не на что, оказалось, что тут неплохо сохранился добротный прусский городок. Основанный в 1288 году Рагнит был центром Пограничной земли в тевтонскую эпоху, несколько сдал позиции в 16-18 веках (если Тильзит получил статус города в 1553 году, Рагнит - лишь в 1722), однако в 1815 году именно Рагнит стал центром округа, из которого в несколько раз более крупный Тильзит выделился лишь в 1896 году. Накануне войны тут жило 10 тысяч человек - чуть меньше, чем сейчас, и вшестеро меньше, чем в тогдашнем Тильзите. Но в общем-то, это была не деревня:

3.

Старая застройка Рагнита сохранилась "пятнами" - войной он явно был затронут сильнее Тильзита:

4.

Однако переулочки да подворотни весьма колоритны:

5.

А Рагнитский замок стоит прямо во дворе, и снаружи его масштаб не вполне очевиден:

6.

В принципе размеры замка - всего-то 58х58 метров, но визуально он кажется как минимум вдвое крупнее. Больше всего он похож на показанные в прошлой части драгунские казармы времён Второго Рейха, и собствеенно казармой он и был: военная база Тевтонского ордена для походов на Литву. Литовцы, конечно, сами были не лыком шиты, к середине 14 века собрались силами и как минимум дважды (1356 и 1365) сжигали замок. В нынешнем виде он был отстроен в 1397-1409 годах, накануне Грюнвальдской битвы, после которой накал страстей между ослабевшими Орденом и Литвой начал спадать - и возможно поэтому крепость так хорошо сохранилась.

7.

Сохранилась даже 25-метровая башня! Единственная такая, кажется, на всю область. Везде говорится, что она часовая, но по-моему больше похожа на дозорную:

8.

В 1825-1945 годах замок занимала тюрьма, причём первые три года - центральная всей Восточной Пруссии, однако в 1828 она сгорела, руины восстанавливали десять лет и в 1839 открыли уже окружную тюрьму, занимавшую замок вплоть до 1945 года. До войны он дошёл практически в идеальном виде и порядком обветшал, как водится, уже в советское время. Слышал, что его сильно порушили в 1970-х киношники, облюбовавшие замок для съёмок фильмов про войну... но как бы то ни было, Рагнит - редкий в Калининградской области пример замка, с первого взгляда похожего на замок! (ещё конечно есть посещённая мной Бальга, непосещённые Шаакен и Лабиау/Полесск, и наверное что-то ещё).

9.

Готическая кладка благородно средневекова:

10.

На башю вроде бы даже можно подняться, лестница внутри отремонтирована - но я не нашёл туда вход:

11.

Необычные для 14 века пропорции "свечки" - у нас в те времена так строить ещё не умели...

12..

С этой стороны фасад глухой и мрачный - возможно, отстроен в 1830-е после пожара?

13.

Во всей красе - ведь впечатляюще смотрится даже в руинах!

14.

А вот внутрь сейчас не попасть, все ворота заделаны наглухо. Замок скрывает внутренний двор размером 31х31 метр, но снаружи он даже не виден. В целом конечно грустное и постыдное зрелище..

15.

Говорят, и сам Неман лет 10 назад был немногим лучше и считался чуть ли не самым опустившимся и грязным городком области. Сейчас всё, конечно, не столь плачевно (перед Железнодорожным все равны!), но и до идеала ещё очень далеко.

16.

А замок действительно стоит в обычном дворе, и под средневековыми стенами горожане выгуливают собак и попивают пивко... В принципе таких сюжетов много и в Западной Украине... но там я как бы гость и не при чём.

17.

Рядом главная площадь с советским ДК:

18.

И скульптурой "прусской принцессы Рагнеты" (как созвучно с Рогнеда!) - по легенде, возможно придуманной ко дню города, ей Рагнит обязан своим названием. Как и многие другие замки, он примерно соответствует прусской крепости сожжённой крестоносцами в 1277 году (непосредственно на её месте стоял замок Ландесхут, а сейчас кладбище).

19.

Традиционно Рагнит состоял из двух частей: на горе у Немана - замок, в низинке южнее - посад, о котором я, к своему стыду, узнал лишь по возвращении. Впрочем, вряд ли я бы увидел там что-то принципиально новое. Хотя ещё стоят обезглавленная орденская кирха (1517), пастором которой был литовский перпопечатник Мартинас Мажвидас, и вокзал Неман-Новый (1896, линии на Нестеров и Черняховск), откуда уже много лет не ходят поезда.

20.

Дальше я шёл в сторону Советска параллельно Неману, который от города отделён промзоной целлюлозно-бумажного комбината. Собственно, как видите, и сам бывший Рагнит выглядит скорее удалённым рабочим районом Советска, чем отдельным городом. Но - всё как полагается: старый мельничный пруд, новенькая церковь Новомучеников Российских, очертаниями напоминающая кирху:

21.

За прудом опять старые дома:

22.

И в одном сквере - памятники павшим в обеих Мировых войнах. И если советский мемориал - типовой Солдат-освободитель, немецкий (1924) - штука куда как более редкая. Вообще, по обилию и надрывности даже уцелевших (не говоря про уничтоженные) памятников Первой Мировой видно, в каком отчаянии после неё пребывала Германия и почему в 1932 немцы увязались за чёртом... Рагнитский памятник хорошо сохранился: в 1960-х он был не разбит, а просто зарыт в землю, а в 1990 году его откопали и отреставрировали местные энтузиасты. На обратной стороне - текст на немецком, который я не заснял, а это оказалось стихотворение:
Молодой силы полны плоды,
На дереве жизни созрев,
Пали мы в шторме борьбы,
Напрасен ли этот посев
? - очень созвучано с рассуждениями Ремарка в "На Западном фронте без перемен" ("...но мы ещё не пустили корни!" - мысленно восклицал 18-летний солдат-рассказчик).

23.

Что за здание стоит в глубине сквера, я долго ломал голову. При советах это был спортзал, сгоревший уже в наше время; при немцах - ну наверное, предполагал я, тоже спортзал, или Народный дом. Лишь по возвращении я узнал, что это кирха меннонитов 1853 года:

24.

В протестантской мозаике Пруссии преобладает, конечно, лютеранство; регулярно встречается реформатство (кальвинизм), реже, но заметно - баптистские капеллы, а вот меннонитских кирх я тут больше и не видел. К слову, в Российской империи немцы-меннониты селились в основном в районе нынешнего Запорожья. А вид у кирхи донельзя нордичен, кабы не срач...

25.

Отсюда виден целлюлозно-бумажный комбинат внушителного размера (около 1,5 километров вдоль Немана), основанный в 1909 году. Интересно, что стало причиной появления здесь лесохимических гигантов - густые прусские леса или Неман, по которому сырьё могли сплавать из белорусских губерний. В отличие от Советского ЦБЗ, Неманский исправно работает, а от фотографов надёжно защищён антишпионской системой "Ветки":

26.

Впрочем, скоро градообразующее предприятие здесь будет другое: в 15 километрах южнее Немана строится Балтийская АЭС (мощность 2300 МВт - поменьше, чем у Курской или Ленинградской, но области хватит), запуск которой ожидается в 2017 году. По словам местных, это реальная "стройка века", и обратно в Москву я ехал как раз с покидавшими смену вахтёрами - тут и чернорабочие из Средней Азии, и обслуживающий персонал с половины регионов России. Ну а бедному Евросоюзу, уломавшему Литву закрыть Игналинскую АЭС, снова никуда не деться от ужжжасной совеццкой атомной станции у своих границ.

Последнее здание Немана, которое я заснял - больница. Рядом остановка, вот и автобус подошёл.

27.

А это уже снова Советск - рабочие окраины старого Тильзита тянутся от центра в обе стороны, причём если на западе более мощная и концентрированная промзона с ЦБЗ и электростанцией, на востоке - всякие мелкие фабрики и застройка шириной буквально в пару  кварталов вдоль улицы Тимирязева:

28.

28а.

Над этим районом господствует водонапорная башня:

29.

Вернее, её пустая оболочка:

30.

От края до края видна пойма Немана и Литва на том берегу:

31.

В том числе огромная ветроэлектростанция. Собственно, одну ВЭС я уже видел в этой поездке под Зеленоградском, но литовская явно крупнее... а вот идентифицировать её по викимапии я так и не смог:

32.

У берега какие-то ещё бетонные постройки - ни то наследство "прусского милитаризма", ни то просто насосная станция:

33.

34.

Впереди неплохо виден мост Королевы Луизы и западная промзона, частично показанная в прошлой части:

35.

Думал сначала пройти понизу, но быстро понял, что это нереально, так что пойдём вдоль дороги:

36.

37.

Понемногу снова начинаются фабрики. Хлебзавод, в прошлом разумеется пивоварня с трубой в виде бочки:

38.

Странная штука на трубе - это флюгер, причём он не обломан, а таким и должен быть. Как я понимаю, в ветреную погоду получается буравящяя небо спираль... но погода была безветреной.

39.

Устье речки Тильже... с обратной стороны Городской пруд, который я опять не сфотографировал - не понимаю, как это вышло дважды:

40.

Про Тильзитский мир я уже писал в прошлых частях, а в этой промзоне можно вспомнить и о тильзитском сыре. С одной стороны, "тильзитер" относится к швейцарским сырам, но и другого Тильзита (с балтским-то названием!) там не было. На самом деле сыр и привезли, и увезли действительно швейцарцы: по одной версии - колонисты, по другой - местная немка Вестфаль вышла замуж за швейцарского купца... как бы то ни было, за Неманом напротив Тильзита в середине 19 века обосновались гости с гор, быстро оценившие, что на траве здешних пастбищ коровы дают молоко, из которого сыр по известной им технологии получается гораздо нежнее и мягче, чем на родине. Родиной "тильзитера" считается даже не сам город, а ныне исчезнувшая деревня Мильхбуде на заречной стороне, где первая сыроварня заработала в 1840 году. Швейцарцы занимались тут сыроделием до 1893 года, а затем вместе с рецептом и названием уехали восвояси. Здания сыроварен не сохранились, но уже достаточно давно обсуждается проект их возрождения... пока закладка сырного завода планируется на сентябрь-2013 (в той же заметке - другая история происхождения тильзитера). Ну а я, как уже говорилось, впервые слово "Тильзит" прочёл в детстве именно на сырной этикетке, и кусок тильзитского сыра из ближайшего магазина вот прямо сейчас лежит у меня в холодильнике.

41.

На другой стороне пруда примечательна высокая и явно очень старая граненая труба. С 1876 года это был завод промышленной извести, но в его основе - ни что иное, как Тильзитский замок:

42.

...В прошлом посте я промахнулся с возрастом города на сто лет - там речь шла на самом деле именно о Рагните. Тильзитский замок же основан в 1385 году (хотя до этого в черте нынешнего города уже были подчинённые Рагниту крепости Шплиттер и Каусриттен - о всех трёх можно прочесть, например, здесь), и тогда же отстроился в камне. После он был резиденцией коменданта, крепостью (в 1670-е даже укрепившись бастионами), и наконец в 1805 году был упразднён. В 1820-42 его занимал городской суд, а с 1842 замок стал заводом (вероятно, того же времени его труба) - сначала паровой мельницей, затем бумажной фабрикой, в 1876 году сгорел и был почти полностью разобран, а на остатках до 1980-х годов действовал завод промышленной извести. В 1995 году руины чуть не доломали под застройку, а что там теперь я так и не понял - но в комментах к прошлому посту droband1975 показывал его фотографии через забор.

42а.

А вот уже и граница. К этим многоэтажкам сходятся улицы Победы и Гагарина, показанные в прошлых частях, примерно тут же стояла Немецкая кирха:

43.

Вон те дома - прямо на территории таможни, вход по паспорту (ну или это легенда - подойти проверить я поленился):

44.

А на ту сторону ведёт мост Королевы Луизы (1907) с потрясающе красивым порталом и будками разводного механизма - самая известная достопримечательность Советска:

45.

Впрочем, сам-то мост, без порталов - послевоенный. Вид сквозь исчезнувшие фермы на исчезнувший абрис вполне сохранившегося в остальном города. Слева направо: Немецкая кирха (1598-1610), Литовская кирха (1757), ратуша (1752-55):

46.

Портал отреставрировали в 2002-2008 годах, в том числе вернули на место герб королевы Луизы... мне говорили, что его подняли со дна Немана, и по степени коррозии это похоже на правду.

47.

Сейчас тут таможня, российско-евросоюзовская граница, причём Европа от России внезапно на северо-востоке. Мост был  пограничным между Германией и Литвой ещё в 1919-39 годах. Граница границей, а народ туда-сюда перемещается активно, на машинах и пешком.

48.

За рекой - Панемуне, самый маленький город Литвы и всего бывшего СССР (313 человек в 2010 году). Местные шутят  "Моя твоя не Панемуне, твоя моя не Пагегяй!" - город с таким названием тоже есть чуть дальше. До отделения Клайпедского края это была просто заречная часть Тильзита:

49.

Так и не скажешь, что город - нет никаких доминант:

50.

Дай Бог через пару месяцев посмотреть оттуда - сюда. Документы на визу сегодня подал...

51.

И напоследок - что-то вроде эпилога.

На самом деле ни одна ещё серия не далась мне с таким трудом, после каждого поста мне нужно было некоторое время на регенерацию. Дело даже не в рекорде по количеству выложенных фотографий (около 1500!), и даже не в огромном количестве незнакомого материала, который приходилось перелопачивать, а в общей ауре. Безусловно, это самая мрачная серия в истории моих путешествий: о чём ни поведи разговор - всё заканчивается в 1945, а дальше - лишь стыд и разочарование. Ну да, всё могло быть иначе, и во всех показанных мной ранее местах (кроме Западной Украины, Молдовы и Старофинляндии) всё бы заканчивалось в 1941, и я бы тут не строчил эти строки. Вообще, Вторая Мировая война тем и уникальна в истории войн, что на ней было настоящее ЗЛО, что это была именно война со Злом.... не Добра со Злом, а несовершенных людей - против безупречного нацистского демона. И воевали с ним не мифические воины света, а трусы-французы, подлецы-англосаксы и безбожники-большевики, но в этом пожалуй и суть. Однако было это без малого 70 лет назад, сменилось с тех пор три поколения... и когда мне говорят, что "москали всё засрали", мне объективно нечего ответить. Поймите правильно: я чту память тех, кто воевал, а этот камень в огород - тем, кто решили снести Кёнигсбергский замок; кто разрушал и разбирал на строительный камень средневековые стены, кто оставил зарастать возделанную за прошлые века землю - поля, леса, болота, дороги и даже польдеры. Может быть и правы те, кто предрекают мне в Европе крах мировоззрения. От всего этого остался сумрачный осадок и тяжёлые вопросы, ответы на которые лучше искать в глубине России и на других советских перифериях.

52.

Ещё хотел бы извиниться перед  prussak, mebius777 и swinokotleta за слишком резкие ответы на критику в самом начале. Но в итоге, как мне показалось, всё же сработались, и ваши правки и замечанаия я вносил в посты в промышленном масштабе. Краеведческое сообщество на Кёнигсбергщине своеобразное - но с драйвом и движухой, чего нынче встретишь не часто.
И спасибо всем, кто помог - впиской, транспортом, экскурсией и правкой, да и просто моральной поддеркжой.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург) фабрично-транспортный.
Черняховск (Инстербург). Восточные предместья и посёлок Веселовка (Юдчен).
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбиннен).
Советск (Тильзит). "Парадный" центр.
Советск (Тильзит). "Непарадный" центр.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.

varandej.livejournal.com

Белорусская легенда «Неман и Лоша»

Поиск Лекций

Цели:формировать представления об историчес­кой легенде; развивать интерес к истории родной стра­ны; развивать речь, память, творческие способности; развивать умение чтения «про себя»; воспитывать чув­ство патриотизма.

Организационный момент

Проверка домашнего задания

Пересказ учащимися истори­ческой легенды «Бездонное богатство»

Вступительное слово учителя

Учи­тель напоминает ребятам произведение Владимира Короткевича «Мая Беларусь», которое изучалось в 3 классе в курсе «Літаратурнага чытання». Автор там приводит варианты легенд относительно происхожде­ния названия Беларуси. Первый связан с тем, что люди в этой местности носили белые одежды, у них были белые волосы и светлый цвет лица. Вторая легенда связана с тем, что, когда на наши древнеславянские земли пришли татаро-монголы и стали их захватывать, покорять, то место, которому удалось остановить на­шествие врагов, стало называться «белым», «чистым» от татарского ига. Так и появилось название Белая Русь, которое затем стало называться Беларусью.

¾ А какая она теперь, наша земля?

¾ Расскажите, чем мы, белорусы, можем гордиться?

4. Чтение исторического сказа­ния «Неман и Лоша».

Чтение легенды учащимися «про себя», а затем вслух

Беседа о первичном восприя­тии:

¾ Что необычное в легенде?

¾ Что взволновало ваше воображение?

5. Анализ текста и вы­борочное чтение

¾ Прочитайте, откуда брали начало наши две бело­русские реки — Неман и Лоша.

¾ Обратите внимание, с чем сравнивается вода в родничке (со льдом и девичьей слезой).

¾ Прочитайте, каким описан Неман, а какой Лоша.

¾ Как каждая из рек пробивалась к морю? Найдите в тексте.

¾ Найдите слова, которые харак­теризуют Неман (сильный, работящий, честный, могу­чий, широкий) и Лошу (тихая, ленивая, хитроватая).

¾ Какой художественный приём ис­пользован в тексте, чтобы герои представились нам как живые? (приём «одушевления природы»)

¾ Устно нарисуйте картины каж­дой из рек, используя описание в тексте.

Важно, чтобы ребята увидели ту любовь и сердечность, с которой неизвестный автор (народ) рассказывает об одном из уголков нашей Родины.

¾ Почему в тексте легенды исполь­зованы слова с уменьшительно-ласкательным значе­нием (какие это слова)?» (Родничок, ручеёк.) Эти сло­ва и подчёркивают нежные и трепетные чувства наше­го народа к своей земле.

Работа с картой РБ

¾ Покажите, как река Неман «изо всех сил пробивалась к морю», прошла через территорию соседней республи­ки — Литвы и вышла к Балтийскому морю.

¾ Ка­кие ещё исторические легенды вы знаете?

¾ Знаете ли вы легенду о происхождении своего родного города?

Подведение итогов урока

7. Домашнее задание: с. 7-8, выразительное чтение

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Тема: Латышская легенда «Откуда взялась Даугава»

Цели:формировать представления о жанре ле­генды; развивать логическое, критическое мышления, творческие способности, речь учащихся; развивать умение пересказывать текст; воспитывать уважение к другим народам.

Организационный момент

Проверка домашнего задания

Заслушивается выразительное чтение легенды «Неман и Лоша».

Сообщение темы и целей урока

Учитель предлагает прослушать ещё одну ис­торическую легенду также о возникновении реки, толь­ко в другой стране — Латвии — соседке Беларуси. А называется эта легенда «Откуда взялась Даугава».

Чтение и анализ латышской легенды «Откуда взялась Даугава»

Выразительное чтение легенды учителем.

Перечитывание легенды детьми.

Ответы на воп­росы учебника (с. 10-11, №1-6)

Анализ легенды

¾ Почему же зверям и птицам удалась такая сложная рабо­та? (Их соединило трудолюбие, единство в работе.)

Работа над смыслом крылатых слов: «И работали не за страх, а за совесть».

¾ Чем данная легенда похожа на сказку? (Сказочное начало — зачин, сказочные герои, разговор зверей и птиц переданы через человеческую речь.)

Подготовка к подробному пересказу легенды.

Учащиеся молча пе­речитывают легенду, а учитель записывает на доске героев, чтобы четвероклассники не упустили последо­вательность в изложении: Иволга, Заяц, Лиса, Крот, Барсук, Медведь, Волк, Гусь и Утка, другие птицы, Иволга.

Подведение итогов урока

7. Домашнее задание: с. 8-10, ответы на вопросы

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Тема: Норвежская легенда «Вороны Ут-Рёста»

Цели:формировать первичные представления о легендарном сказании; отрабтывать навык выборочно­го чтения; формировать навык словесного рисования, развивать образное мышление, речь; развивать умение составлять характеристики героя; воспитывать смелость, выносливость.

Организационный момент


Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

Дорога замков Немана: varandej — LiveJournal

Из Каунаса мы выехали в направлении моря. Его проще всего достичь по автостраде Вильнюс-Каунас-Клайпеда, но мы пошли другим путём - второстепенной дорогой вдоль Немана. Иногда этот путь называют "дорогой замков", коих я в этом посте покажу целых три штуки. Граница же, которую мы пересечём в конце поста, была нерушима без малого семьсот лет, до 1923 года отделяя Великое княжество Литовское от прусской Малой Литвы.

Как уже говорилось в позапрошлой части (прошлая была про Ковенскую крепость), Каунас окружает обширная система предместий, или в нашей терминологии скорее посёлков, часть из которых входит в черту города, а часть хотя и тяготеет к нему, но уже нет. К первым относится Вильямполе, через которое мы выехали, а ко вторым - Раудонвадрис (Краснодворье), от Вильямполе отделённое Невежисом - третья по величине река Литвы впадает в Неман всего в 8 километрах ниже слияния двух других, образуя древнюю границу Аукштайтии и Жемайтии. Холм над посёлком отмечен костёлом, посвящение которого (Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia) я перевести с литовского так и не смог. Часовня на этом месте известна с 1785 года, а нынешний костёл воздвигнут, внезапно, в 1930-38 годах - почти одновременно с брутальнейшей бетонной церковью в Шанцах! Впрочем, это реплика храма середины 19 века, разрушенного накануне обороны Ковенской крепости, чтоб немцы не использовали его как ориентир.

2.

Вообще, Раудондварис - не село, это действительно классический пригородный посёлок с застроенным пятиэтажками центром и даже собственным институтом - здание, судя по всему, современник костёла:

3.

А близ замка парочка явно связанных с ним домов:

4.

Истории неманских замков в целом похожи, и Раудондварис не исключение: в 1392 году, на пике своей экспансии в Литву тевтонцы основали замок Кёнигсбург близ устья Невежиса  (за четверть века до этого разрушив Каунас), но ушли отсюда после Грюнвальда. Следующие полтора века ничего выдающегося здесь не происходило, пока в 1549 году замок не стал вотчиной Барбары Радзивилл - тайной жены короля Сигизмунда Августа и первой красавицы Речи Посполитой... но её владение тут было недолгим: в 1551 году, через полгода после официальной свадьбы, 30-летняя Барбара внезапно умерла - как говорят, была отравлена королевой Боной.

5.

Дальше замком владели Дзевалтовские, Коссаковские, Радзивиллы, Ворловские, Забеллы - большинство этих фамилий я раньше и не слышал, то есть они были не в "первой лиге" магнатских домов (кроме Радзивиллов, конечно). Юзеф Забелло был последним гетманом ВКЛ, сторонником промосковской Тарговицкой конфедерации, за что во время восстания Костюшко был повешен повстанцами; Краснодворье царь даровал его вдове, а её сын в 1819 году продал имение. Последними хозяевами стали Тышкевичи, миролюбивый и склонный к роскоши дом, достигший расцвета уже под Россией - много их усадеб сохранилось по всему ВКЛ, но особенно они развернулись как раз-таки здесь, в Жемайтии. Большинство зданий Красного Двора - середины 19 века. За замок мы сначала приняли вот эту постройку - но как я понял, это всего лишь бывшая конюшня:

6.

Оранжерея:

7.

Флигели, где вероятно жила прислуга:

8.

Довольно загадочный памятник:

9.

И наконец собственно замок Дзеволтовских (1572) - в основе большинства Неманских замков именно такие вот укреплённые дворцы 16-17 веков. Впрочем, вряд ли их укрепления могли выдержать реальную осаду - скорее, просто романтический образ. Сейчас, как я понял, тут обитает администрация Раудондвариса:

10.

Дальше долго ехали вдоль Немана почти без остановок, в основном на некотором удалении от реки:

11.

По дороге проскочили донельзя литовский городок Вилькия (2,2 тыс.) - там ещё на горе неоготический костёл, но на ходу я его снять не успел, а подъезжать не стали. Самым интересным зданием Вилькии была синагога 18 века, хорошо заметная справа у берега своими контрфорсами - но её снесли уже в 1970-е годы (или просто подмыло берег).

12.

А при виде костёла Иоанна Крестилея (1913) в посёлке Сиряджюс папа и Елена тут же вспомнили Визбора: "Католическая церковь на высоком берегу..."

13.

Дальше впереди показался высокий лысый холм с лестницей, я успел прочитать указатель - гора Палемона. Палемон - легендарный персонаж, римский патриций, бежавший кажется от Нерона на северный край Земли... то есть на Балтийское море. К нему возводила свою родословную высшая знать литовских племён, одним из последних Палемоновичей был король Миндовг, однако после его смерти и недолгой борьбы за власть (а какие имена у претендентов были - Тройнат, Довмонт, Войшелк, Будкид, Пукувер Будивит!) династия пресеклась и на смену Палемоновичам пришли Гедиминовичи. Как связан с именем Палемона конкретно этот холм - я не знаю: может, место его замка или могила - в любом случае, мифические:

14.

Но места, связанные с рождением Литвы на этом не заканчиваются. Ещё немного - и мы приехали в местечко Вялёна, известное как замок с 1291 года, где над Неманом нависают две горы, разделённые мощённой дорогой.

15.

Направо - гора Гедимина: великий князь-язычник, повторный объединитель Литвы и основатель Вильнюса, в 1341 году погиб где-то здесь в бою с крестоносцами - как и многие великие полководцы, от шальной стрелы в совершенно второстепенной битве... впрочем, сейчас историки склоняются к мысли, что это только легенда, и Гедимин умер не здесь и от старости.

16.

Курган языческого князя увенчан крестом:

17.

Мне почему-то вспомнилась могила Вещего Олега в Старой Ладоге:

18.

На второй горе стоял тот самый замок. У подножья - здание, в котором уживались зерновой амбар-магазин, постоялый двор и почтовая станция, в общем как сказал asaran, "многофункциональный торгово-развлекательный комплекс 19 века":

19.

На вершине Успенская церковь (1421), впрочем сильно перестроенная в 1644 году:

20.

21.

И собственно центр местечка:

22.

С памятником Гедимину. О том, что здесь он погиб, напоминают ржавые меч и корона. Обратите внимание на граффити справа:

23.

Продолжаем путь. Всё-таки машина в таких местах даёт колоссальный выигрыш возможностью притормозить где хочется на полчаса и меньше:

24.

А вот за деревьями мелькнула высокая красная башня:

25.

Приехали - очередной замок Раудоне (Красное), бывший тевтонский Байерсбург (1337), осада которого и стала роковой для Гедиимина. Остановка отмечена аистиным гнездом:

26.

Созвучие названий на самом деле не случайно: если в Раудондварисе была жена Сигизмунда Августа, здесь - сам король. Но впрочем, видимо, после смерти возлюбленной он не особо навещал эти имения, и усадьба оставалась небольшой вплоть до Третьего раздела Речи Посполитой... ну а там Екатерина II даровал Раудоне своему фавориту Платону Зубову, чьи потомки владели усадьбой в 19 веке, в 1861-72 годах построив нынешние здания замка. Последним владельцем и вовсе был португалец Хосе Карлос де Фари-и-Кастро, женившийся на Софье Зубовой.
Поднявшись к замку через дубовый парк, мы услышали галдёжь и детские голоса. Ныне во дворце школа:

27.

На самом деле жалко детишек - у них ведь всю жизнь слово "замок" будет ассоциироваться не со всякой романтической средневековщиной, а с тетрадками, отметками, домашними заданиями и занудными учителями. Хотя конечно отдать детям бывший дворец - очень красивая идея. Но в целом назвать это здание "замком" язык не повернётся - в те же годы в России было построено немало подобных усадеб.

28.

Рядом заброшенная мельница в том же стиле:

29.

А в парке до недавнего времени рос дуб Гедемина, несколько лет назад засохший - по легенде, под ним был последний пир князя перед осадой Байебурга. Недавно в парке восстановили памятник советскому солдату:

30.

Третий по счёту замок Панемуне (и второе Панемуне в этой серии!) с трассы не виден, мы даже было пролетели мимо указателя и сделали разворот. Но между тем, именно этот замок больше всего мне запомнился из трёх увиденных:

31.

Этот замок так же основали тевтонцы - в 1361 году, и его немецкого названия я так и не нашёл. Затем, как и Раудоне, и Раудондварис, замок впал в забытие, пока в 1604 году руины не выкупил некий купец-мадьяр Иштван Эперьеш (если я правильно транскрибировал с литовского Eperješas), к 1610 году восстановивший замок по типу Раудондвариса, но раза в два крупнее и выше - как я понимаю, не понту ради, а чтобы продать какому-нибудь магнату. В 1759-1831 годах им владел древний литовский род Гелгудов, а в 1867-1925 - Пусловские. Затем замок выкупил некий предприниматель-литовец из США, но вскоре умер; в 1927 году замок сгорел, и восстановленный в 1935 году как собственность Министерства образования, до 1990-х годов принадлежал различным образовательным учреждениям, ну а ныне на деньги Евросоюза внутри обустраивается музей... в понедельник, впрочем, всё равно закрытый. Но замок впечатляет и снаружи:

32.

В первую очередь высотой своих башен. Люблю такие стилизации позднего Средневековья под ранее Средневековье:

32а.

Видно, что реставрация ещё идёт:

33.

34.

Между тем, мы отъехали от Каунаса уже на 100 километров, и пейзаж стал заметно иным. Самая явная примета приближения Балтики - ветряки, которыми запад Литвы буквально утыкан.

35.

Без остановок проехали Юрбаркас (12 тыс.), основанный тевтонцами в 1259 году как замок Георгенбург, при Российской империи - Юрбург. Тут в принципе есть типичные для литовского городка старые домики и неоготический костёл, но мы ничего этого не увидели - поэтому цинично и пренебрежительно к литовской культуре выкладываю фото пятиэтажек:

36.

Тем более что самый интересный памятник Юрбурга сгорел в войну - деревянная синагога (1795) с характерной ярусной крышей. Таких в Литве было немало, их форма по некоторым версиям восходила к исчезнувшим ещё раньше деревянным теремам литовских бояр - подробнее об этом сгинувшем феномене я рассказывал в отдельном посте "Деревянный Идишланд".

37.

А у села Смалининкай дорога берёт - да уходит в столь знакому по Калининградской области аллею! Мы въезжаем в Мемельланд, или Малую Литву, с 13 века бывшую частью Восточной Пруссии.

38.

И в первом же селе меняется всё - появляется эта чудесная немецкая геометрия и ритмичность. Вот это здание, пожалуй что, вполне могло быть локальноой таможней:

39.

В отличие от Кёнигсбергщины, в Малой Литве уцелело много деревянных домов:

40.

Но так же резко возрастает обшарпанность:

41.

Впрочем, не стоит думать, что Смалининкай - какая-то дыра. Село обильно украшено всяким странными фигурами из дерева, видели указатель на музей, кажется, сельскохозяйственных иснтрументов... В общем, здесь помнят, что надо беречь честь пограничной земли, пускай граница давно уже стёрта.

42.

Мы выехали к берегу Немана, и мой телефон поймал смс типа "Добро пожаловать в Россию!" с вышки на том берегу - здесь начинается граница с Калининградской областью. По колено в траве под подозрительный взгляд мужика с велосипедом мы вышли на крутой берег, и папа глубокомысленно сказал:
-Это твоя родина, сынок! - и ведь не поспоришь...

43.

О взгляде на "родину" (в смысле территорию России) из самого маленького города всего постсоветского пространства - в следующей части.

ЛИТВА-2013
Вступление и оглавление.
Граница Литовского княжества.
Из Москвы в Белую Русь. Смоляны, Лепель и Бабцы.
Из Белой Руси в Чёрную Русь. Бегомль, Будслав, Вилейка.
Из Чёрной Руси и Литву. Сморгонь, Крево, Медининкай.
Вильнюс.
Виды сверху.
Виленские замки.
Виленский университет.
Пилес - Диджёйи - Аушрос-Варту. Ось Старого города.
Старый город. Общее.
Старый город. Избранное.
Республика Ужупис.
Антакальнис (Антоколь).
Павильняйские холмы и Бельмонтас.
Новый город. Вокзал и Погулянка.
Новый город. Лукишкес (Лукишки).
Новый город. Жверинас (Зверинец) и Шнипишкес.
Северный Иерусалим. Гетто и Панеряй.
Виленская кальвария.
Жизнь в сокровищнице. Люди и реалии Вильнюса.
Литва. Прошлое и настоящее.
Живая земля. Природа и деревня.
Литовский стиль. Искусство и архитектура.
Деревянный Идишланд.
Люди и реалии.
Окрестности двух столиц
Тракай. Город и караимы.
Тракай. Озёра и замки.
Румшишкес. Литовский скансен.
Румшишкес - Аукштадварис. Местечко, юрта и Чёртова яма.
Кедайняй.
Каунас.
Костёл Воскрешения и виды города.
Люди и черти.
Замок и Ратушная площадь.
Старый город.
Новый город.
Предместья. Рамибес, вокзал, Зелёная гора.
Предместья. Алексотас, Шанцы и Пажайслисс.
Ковенская крепость.
Малая Литва (Мемельланд).
Дорога замков Немана. Из Каунаса в Мемельланд.
Панемуне. Самый маленький город бывшего СССР.
Шилуте и Русне. Глубинка Мемельланда.
Клайпеда. Новый город.
Клайпеда. Старый город.
Клайпеда. Смилтине и Копгалис.
Куршская коса.
Нида - столица косы.
Жемайтия (Жмудь, Самогития, Нижняя земля).
Паланга.
Кретинга.
Жемайтия, Жмудь, Самогития... Национальный парк и Варняй.
Жемайтская Кальвария.
Тельшяй. Столица Жемайтии.
Гора Крестов.
Шяуляй.
Аукштайтия (Верхняя земля).
Аникщяй.
Аукштайтский национальный парк.
Зарасай и Стельмуже.
Домой через Латгалию.
Даугавпилс. Старый город.
Даугавпилс. Гаёк и Новострое строение.
Даугавпилс. Динабургская крепость.
Латгальская глубинка.
Аглона.
Краслава.
В Москву через Люббавичи.

varandej.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *